29-10-2020

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2017-2018 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), προκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 2901.2/46344/23/06/2017 Απόφασης ΥNANΠ/ΔΔΥ 1 ο , ως κατωτέρω, ανά ειδικότητα και ανώτατο αριθμό ο οποίος τελικά θα διαμορφωθεί με γνώμονα τον αριθμό των σπουδαστών που θα φοιτήσουν.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων

α) Έως δύο (02) άτομα ειδικότητας Πλοιάρχων Α΄ Τάξης Ε.Ν. εκ των οποίων ο ένας (01) με πτυχίο G.O

β) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Μηχανικού Α΄ Τάξης Ε.Ν.

ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

α) Έως ένα (1) άτομα ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας

β) Έως ένα (1) άτομα ειδικότητας Φυσικού

γ) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Μαθηματικού

δ) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Νομικός ή Κοινωνιολογίας,

ε) Έως ένα (01) άτομο ειδικότητας Πληροφορικής με πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ή Πληροφορικής που εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ Πληροφορικής κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ 50/2001 ως ισχύει

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δέκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της Προκήρυξης, στον Τύπο ή στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του Υπουργείου (Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 19/07/2017, ημέρα Τετάρτη.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή «EXPRESS», στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κύμης ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία Κύμης, Ταχ. Κώδικας 340 03 ΚΎΜΗ.

(Για το εμπρόθεσμο της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.