37 θέσεις εργασίας στην ΠΕ Φθιώτιδας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, τριάντα επτά (37) ατόμων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και κατεπειγουσών αναγκών που έχουν προκύψει στο Κέντρο Προσωρνής Φιλοξενίας Προσφύγων (Κέντρο Ασκληπιός), ως ακολούθως:

Τρεις (3) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 2 μήνες
Ένα (1) ΠΕ Δασκάλων 2 μήνες
Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2 μήνες
Ένα (1) ΔΕ Υδραυλικών 2 μήνες
Ένα (1) ΠΕ Ψυχολόγων 2 μήνες
Ένα (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 2 μήνες
Ένα (1) ΤΕ Εποπτών Υγείας 2 μήνες
Ένα (1) ΤΕ Μαιευτικής 2 μήνες
Ένα (1) ΤΕ Μηχ. Μηχανικών 2 μήνες
Δύο (2) ΤΕ Νοσηλευτών 2 μήνες
Δύο (2) ΔΕ Νοσηλευτών 2 μήνες
Τέσσερα (4) ΔΕ Βοηθητικό Φυλακτικό Προσωπικό 2 μήνες
Πέντε (5) ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών
Καθαριότητας 2 μήνες
Πέντε (5) ΥΕ Γενικών Καθηκόντων 2 μήνες
Τρία (3) ΔΕ Οδηγών Γ ‘ κατηγορίας 2 μήνες
Ένα (1) ΔΕ Οδηγών Δ + Ε ‘κατηγορίας 2 μήνες
Τρία (3) Πολιτισμικούς διαμεσολαβητές 2 μήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1) Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
2) Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
3) Φωτοαντίγραφο ταυτότητας

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
5) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την Υπηρεσία)
6) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)
7) Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)
8) Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Λ. Καλυβίων 2 , Λαμία Τ.Κ. 35132 (Τμήμα Προσωπικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Πληροφορίες: 22313-54709, 22313-54708).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 9/8/2018 έως και 14/8/2018.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Καταστήματος και να συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης.


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook