23-01-2021

Προσλήψεις 37 ατόμων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ως εξής:

α) δέκα οκτώ (18) ατόµων έως 34 ηµεροµίσθια και

β) δέκα εννέα (19) ατόµων έως 60 ηµεροµίσθια

Η απασχόληση τους θα γίνει εντός του χρονικού διαστήµατος από την ηµεροµηνία πρόσληψης µέχρι 15-11-2017.

Τα άτοµα αυτά κατανέµονται στις ελαιοκοµικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου, Κω, Καλύµνου και Καρπάθου για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς έτους 2017.

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση µε συνηµµένα τα αναφερόµενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γ. Μαύρου 2, (Κτίριο Ζέφυρος), ΤΚ 85132, απευθύνοντάς την στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου (τηλ. επικοινωνίας: 2241364926, 2241364912, 2241364918).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30 Ιουνίου 2017

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ