24-01-2021

Προσλήψεις 30 ατόμων στο Σύνδεσµο ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού

Ο Πρόεδρος του Συνδέσµου ∆ήµων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού ανακοινώνει για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόµων εποχικού προσωπικού, ενόψει της θερινής περιόδου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για το 2017 και συγκεκριµένα για άµεση συντήρηση, πυρασφάλεια και πυροπροστασία των χώρων ευθύνης του ΣΠΑΠ, µε τρίµηνη σύµβαση (βάσει του Νόµου 4325/2015, άρθρο 41, παρ.2) και οκτάωρη απασχόληση ως η 18/2017 Απόφαση ∆.Σ η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.

Οι παραπάνω θέσεις θα κατανεµηθούν ως εξής:

  • Είκοσι Πέντε (25) ατόµων µε ειδικότητα εργατών (ΥΕ16) και
  • Πέντε (5) ατόµων µε ειδικότητα (∆Ε) οδηγών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

  1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής τους ταυτότητας.
  2. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται από τον Ν.3584/07.
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.
  4. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόµενοι ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα, 2ος όροφος, γραφείο ΣΠΑΠ) από 27/06/2017 έως και 04/07/2017, και ώρες από 10:00-13:00.

Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων θα παραταθεί η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για άλλες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Η γνωστοποίηση θα γίνει µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του Συνδέσµου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 213 2038 292 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ