11-04-2021

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Ζίτσας

Ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (2) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ζίτσας, για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών «ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ», και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

  • 1 ΠΕ Ψυχολόγων
  • 1 ΠΕ Μουσικών Σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (διατίθεται από την υπηρεσία και το διαδίκτυο).
  2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου σπουδών.
  3. Πιστοποιητικό του Δήμου ότι είναι εγγεγραμμένος/η στο δημοτολόγιο.
  4. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  5. Δελτίο ανεργίας ( ώστε να προκύπτουν οι μήνες ανεργίας).
  6. Βεβαιώσεις απόδειξης εμπειρίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ζίτσας, Βουνοπλαγιά, υπόψιν της κας Αγγέλη Μαρίνας (τηλ. επικοινωνίας: 26513-65903).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι την Δευτέρα, 03-7-2017. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ