22-04-2021

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμαρχος Καλαμαριάς προκηρύσσει 14 θέσεις εργασίας για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμαριάς. Οι θέσεις έχουν ως εξής:

  • Πρόσληψη οκτώ (8) ΥΕ Εργατών γενικά, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
  • Πρόσληψη τριών (3) ΥΕ Καθαριστριών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
  • Πρόσληψη ενός (1) ΤΕ Νοσηλευτή/τριας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
  • Πρόσληψη ενός (1) ΔΕ Μαγείρων και ενός (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Ν.1188/81 (Κώδικας Δημοτικών & Κοινοτικών υπαλλήλων), να είναι υγιείς και να έχουν ηλικία από 22 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν έντυπη αίτηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) ημερών από την ανάρτηση της παρούσας (20/6-29/6/2017), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου (Αγ. Νικολάου & Μικρουλέα).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ