23-04-2021

Προσλήψεις υδρονομέων στον Δήμο Καλαμπάκας

Ο Δήμος Καλαμπάκας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 20/6/2017 έως και 26/6/2017 στα Γραφεία του ∆ήµου µας και ειδικά στο Πρωτόκολλο.

Τρεις (3) Υδρονοµείς άρδευσης, για τη ∆ηµοτική Ενότητα Καλαµπάκας

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, καθηµερινά (∆ευτέρα- Παρασκευή) και ώρες από 08.00-13.00 στη ∆ιεύθυνση: Ευθυµίου Βλαχάβα 1, Τ.Κ.42200 και στο τηλέφωνο 2432350253.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ