16-02-2021

Προκήρυξη για τη θέση προέδρου της ΑΕΠΠ

Σύσταση και συγκρότηση της Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

1. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) που συστάθηκε με το άρθρο 347 του ν. 4412/2016(Α΄147), όπως ισχύει, έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής. Η ΑΕΠΠ έχει ως έδρα τον Νομό Αττικής (κτίριο ΚΕΡΑΝΗ, Λεωφ. Θηβών 196-198).

2. Η ΑΕΠΠ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύμφωνα με το κανονισμό της.

3. Η Αρχή αποτελείται από τριάντα ένα (31) μέλη, από τα οποία ένα (1) μέλος είναι Πρόεδρος.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (υποψηφιοτήτων)

1. Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που έχει αναρτηθεί στο site του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού Μεσογείων 96 Τ.Κ. 11527 2.

2. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από:

α) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,

β) υπεύθυνη δήλωση ότι στο πρόσωπο του υποψηφίου δεν συντρέχει κάποιο από τα προβλεπόμενα κωλύματα διορισμού ή ότι αν ο υποψήφιος επιλεγεί θα προβεί, αμέσως μετά την διατύπωση γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και πριν τον διορισμό του στις απαιτούμενες ενέργειες προς άρση τυχόν κωλύματος, καθώς και

γ) οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο αποδεικνύει την απαιτούμενη εμπειρία στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε τη προκήρυξη εδώ. 

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ