28-01-2021

Προσλήψεις 39 ομαδαρχών στις παιδικές κατασκηνώσεις Δήμου Νέας Ιωνίας

O Δήμος Νέας Ιωνίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο για την στελέχωση της ∆ηµοτικής Κατασκήνωσης µε θέσεις Οµαδαρχών και Κοινοταρχών, οι οποίοι θα απασχοληθούν για τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους των δεκατριών (13) ηµερών οι Οµαδάρχες και για τέσσερις (4) κατασκηνωτικές περιόδους των (13) δεκατριών ηµερών οι Κοινοτάρχες, διάστηµα µικρότερο των τριών (3) µηνών σύνολο, σύµφωνα µε τις κατασκηνωτικές περιόδους:

1η περίοδος : από 19/6/17 έως 1/7/2017

2η περίοδος : από 3/7/2017 έως 15/7/2017

3η περίοδος : από 17/7/2017 έως 29/7/2017

4η περίοδος : από 31/7/2017 έως 12/8/2017

  • Έξι (6) Κοινοτάρχες, για καθεµία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους
  • Τρεις (3) Κοινοτάρχες, για την 4η περίοδο
  • Τριάντα (30) Οµαδάρχες, για κάθε µία από τις τρεις (3) πρώτες περιόδους

Οι οµαδάρχες πρέπει: να είναι ηλικίας από 17 έως 30 ετών, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

Οι κοινοτάρχες πρέπει:  Για την 1η, 2η και 3η περίοδο να είναι ηλικίας από 18 έως 40 ετών, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

Για την 4η περίοδο να είναι ηλικίας από 18 έως 55 ετών, µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τις παραπάνω θέσεις είναι τα εξής:

1. Αίτηση (έντυπο που δίνεται από την υπηρεσία)

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους ή βεβαίωση από το σχολείο φοίτησης.

4. Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΚΟ ή εκκαθαριστικό εφορίας ώστε να πιστοποιείται η µόνιµη κατοικία εάν είναι µόνιµοι κάτοικοι ή πιστοποιητικό γέννησης από τα ∆ηµοτολόγιο του ∆ήµου Νέας Ιωνία (για τους δηµότες)

5. Πιστοποιητικό υγείας (έντυπο που δίνεται από την υπηρεσία), υπογεγραµµένο και σφραγισµένο από Ιατρό.

6. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωµατωµένη στην αίτηση) ή βεβαίωση φορέα από την οποία να αποδεικνύεται προηγούµενη εµπειρία σε Κατασκηνώσεις ∆ηµοσίου, Ιδιωτικού ή µη Κερδοσκοπικού φορέα.

7. Υπεύθυνη δήλωση (ενσωµατωµένη στην αίτηση) του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:

α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία) απάτη εκβίαση , πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε,

γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν αυτοπροσώπως, στα γραφεία της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας στην διεύθυνση : Βοσπόρου 121, Νέα Ιωνία.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24/5/2017 έως 2/6/2017.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ