17-05-2021

Θέσεις ιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

To Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης αποφασίζει την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω θέσεων επί θητεία του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξ/πολης ως ακολούθως:

  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β ́
  • Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β ́

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες από μία θέσεις, όμως για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστεί αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για τις παραπάνω θέσεις γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, όσοι έχουν :
α. Ελληνική Ιθαγένεια, πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.
β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.
γ. Τίτλο αντίστοιχης με τη θέση ιατρικής ειδικότητας.
δ. Ηλικία που να μην υπερβαίνει το 50ο έτος για τους Επιμελητές Β ́. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου ο υποψήφιος συμπληρώνει το απαιτούμενο όριο ηλικίας.

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Γραμματείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξ/πολης εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 06/04/2017 μέχρι και την 25/04/2017.

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στο Τμήμα Γραμματείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξ/πολης, μέσα στην καθορισμένη ημερομηνία. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από την σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ Τμήμα Γραμματείας
6ο χιλ. Αλεξανδρούπολης Κομοτηνής – Περιοχή Δραγάνα
Τ.Κ. : 68100 Αλεξανδρούπολη

Αιτήσεις-Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξ/πολης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2551353438 και 2551353440 (κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες).

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ