10-05-2021

Θέσεις καλλιτεχνικού προσωπικού στον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Ο Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης ανακοινώνει την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου του ΝΠΔΔ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΠΕΑΠ), που εδρεύει στην Πεύκη Ελ.Βενιζέλου 15 & Ρ.Φερραίου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία του ΠΕΑΠ στην οδό Ελευθ .Βενιζέλου 15 Α από 27/3/2017 έως και 30/3/2017(από 10:00 μέχρι 13:00) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (η οποία θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από το ΠΕΑΠ)

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις)

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται στον πίνακα Β ως προσόντα διορισμού

4) Πιστοποιητικά εμπειρίας ως εξής:

α) Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα: Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, σε ΝΠΔΔ, σε ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμου, σε Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου τομέα της παρ.1 του αρθ.14 του ν.2190/1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ.3 του αρθ.1 του ν.2527/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.

β) Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα:

– Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης.).

– Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

– Βεβαίωση εργοδοτών για τον χρόνο και το είδος της εργασίας του υποψηφίου.

γ) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

– Βεβαίωση του οικείου Ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (Αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων αποσπασμάτων ατομικού λογαριασμού ασφάλισης.).

– Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι εξετέλεσε συγκεκριμένες εργασίες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.

– Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς την διάρκεια της εμπειρίας.

Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης. Οι κάτοχοι σχετικών επιπλέον τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύναται να τους συνυποβάλλουν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού.Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ