06-05-2021

ΑΣΕΠ: διεξαγωγή ειδικής πρακτικής δοκιμασίας για την προκήρυξη 2Κ/2016

Γνωστοποιείται ότι, προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» για τις θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων, θα πραγματοποιηθεί ειδική πρακτική δοκιμασία, η οποία αποβλέπει σε έλεγχο της ικανότητας των υποψηφίων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις χειρισμού της εκτυπωτικής μηχανής και της διαδικασίας εκτύπωσης (προκ.  2Κ/2016 – ΦΕΚ 5/τ. ΑΣΕΠ/6-10-2016).

Η πρακτική δοκιμασία θα διεξαχθεί στο Ίδρυμα Εκτύπωσης Τραπ/τιων και Αξιών (Νομισματοκοπείο), Μεσογείων 341 Χαλάνδρι, την 18η Μαρτίου 2017, ημέρα Σάββατο και από ώρα 10:00 έως 12:30 ( ώρα προσέλευσης 9:30).

Καλούνται οι αναφερόμενοι στο συνημμένο πίνακα υποψήφιοι, να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο, έχοντας το Ατομικό Δελτίο Ταυτότητας ή το Διαβατήριό τους. Υποψήφιοι οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο δεν προσέλθουν στην ειδική πρακτική δοκιμασία, θα διαγραφούν από τους πίνακες κατάταξης του οικείου κλάδου.

Πίνακας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ