15-04-2021

ΑΣΕΠ: εκδόθηκε νέα προκήρυξη 2Κ/2017 για 135 προσλήψεις στα δικαστήρια

Από το ΑΣΕΠ γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 2Κ/2017 Προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες)

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα εννιά (69) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ Επιστήμης των Υπολογιστών ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ).

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Πληροφορικής (ΤΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ) της παρούσας, πρέπει:

Ι. Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ της παρούσας

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 1 Μαρτίου 2017 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 15 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

ΙΙ. Να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη 2Κ/2017 Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510 αναγράφοντας την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν, σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκε- λο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ), με τα δικαιολογητικά.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 20ης Μαρτίου 2017, ημέρας Δευτέρας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Στη σελίδα 81 του ανωτέρω Φ.Ε.Κ., στην παράγραφο 2, της περίπτωσης II. Του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Β΄ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, η φράση «Παράβολο δεκαπέντε (15) ευρώ» Αντικαθίσταται στο ορθό «Παράβολο τριών (3) ευρώ»

2. Στη σελίδα 83 του ανωτέρω Φ.Ε.Κ. στην παράγραφο 11, του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δ’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΝΣΤΑ- ΣΕΙΣ, η φράση «Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο πενήντα (50) ευρώ» Αντικαθίσταται στο ορθό «Στην ένσταση επισυνάπτεται και παράβολο είκοσι (20) ευρώ»

3. Στη σελίδα 101 του ανωτέρω Φ.Ε.Κ., στο ΠΑΡΑΡΤΗ- ΜΑ Δ΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ, στην περίπτωση ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ Ή ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ, Τρόπος απόδειξης, η πρόταση «Ο ένας εκ των γονέων με τρία παιδιά ή ένα εκ των τριών τέκνων:» διαγράφεται.

Δείτε την προκήρυξη εδώ. 

Δείτε την τροποποίηση εδώ. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ