12-04-2021

Θέσεις εργασίας στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 24 του ν. 4386/2016) στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Ανάπτυξη – Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.», και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις, ως εξής:

Αντικείμενο: Οικονομική διαχείριση και οργανωτική – διοικητική υποστήριξη των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, Ερευνητικών & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και λοιπών Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μέσω ολοκληρωμένου Λογιστικού και Διαχειριστικού Προγράμματος.

Διάρκεια συμβάσεων: Από την ημερομηνία υπογραφής τους έως τις 31/12/2018, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους σε σφραγισμένο φάκελο. Η υποβολή των προτάσεων μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς (συστημένη επιστολή) ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καθημερινά 9:00-15:00 έως και τις 24/2/2017. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της πρότασης επιτρέπεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Στο φάκελο της υποψηφιότητας θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση (οδός, περιοχή, Τ.Κ.): Στοιχεία Επικοινωνίας (e-mail & τηλέφωνο): ΠΡΟΣ: Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Πρόταση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανάπτυξη – Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των Έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Αριθ. πρωτ. Πρόσκλησης ΕΛ/1492/16-2-2017

Στο φάκελο θα πρέπει να εσωκλείονται:

  • Έντυπο πρότασης (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Έγγραφα που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται, και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των προσόντων τους και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην εκτίμηση της εμπειρίας, των γνώσεων και της καταλληλότητας τους.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ