16-05-2021

Προσλήψεις γιατρών στον Δήμο Πειραιά

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινώνει την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) ΠΕ Ιατρούς για ένα (1) έτος, για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους δηµότες µέσω της λειτουργίας των ∆ηµοτικών Πολυιατρείων, µε τις εξής ειδικότητες:

  • Χειρουργικής µε εξειδίκευση κατά προτεραιότητα στο µαστό
  • Μαιευτικής-Γυναικολογίας.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση µε σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα απαιτούµενα προσόντα, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο (εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή) στον ∆ήµο Πειραιά-Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος – γραφείο 12.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες, από 05-12-2016 έως και 14-12-2016

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ