06-05-2021

Έρχεται προκήρυξη για 30 προσλήψεις στο Μουσείο της Ακρόπολης

Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με το το e-dimosio.gr,  η νέα προκήρυξη του Μουσείου της Ακρόπολης μέσω της οποίας θα προσληφθούν 30 φύλακες – προσωπικό ασφαλείας για την φυλαξη του μουσείου. Ηδη το ΑΣΕΠ αναψε το πρασινο φως προκειμένου να προχωρήσουν οι προσλήψεις.

Κάθε υποψήφιος οφείλει να υποβάλει:

1. Μία απλή αίτηση υποβολής υποψηφιότητας του υποψηφίου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Ακρόπολης αναγραφόμενο θέμα της αίτησης : «Πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού δίμηνης απασχόλησης στο Μουσείο Ακρόπολης», με την οποία ο ενδιαφερόμενος θα εκδηλώνει το ενδιαφέρον του για την πρόσληψη του ως φυλακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας δίμηνης διάρκειας με βάση την παρούσα ανακοίνωση του Μουσείου Ακρόπολης.
2. Απλό φωτοαντίγραφο των 2 όψεων της Αστυνομικής ταυτότητας.
3. Απλό φωτοαντίγραφο απολυτηρίου τίτλου σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου τίτλου.
4. Απλό φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ή τίτλου σπουδών αγγλικής γλώσσας σε άριστο επίπεδο (όπως ζητείται κατά τα ανωτέρω βλ. Α7).
5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 22 παρ. 6 του Ν. 1599/86.

Οι υποψήφιοι πρέπει :

1. Να είναι Έλληνες Πολίτες ή πολίτες χωρών της Ε.Ε.
2. Να έχουν ηλικία από 18-45 ετών, δηλαδή να έχουν γεννηθεί τα έτη από 1967 μέχρι 1994.
3. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης κατά το άρθρο 8 του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, επικουρική ή στερητική δικαστική συμπαράσταση).
4. Να είναι υγιείς.
5. Να κατέχουν απολυτήριο τίτλο σχολικών μονάδων Β/θμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο τίτλο.
6. Να διαθέτουν μόνιμη κατοικία εντός του Δήμου Αθηναίων είτε σε Δήμο της αιρετής Περιφέρειας Αττικής.
7. Να διαθέτουν τίτλους ή πιστοποιητικά που πιστοποιούν άριστο επίπεδο γνώσης στην αγγλική γλώσσα.

e-dimosio.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ