02-03-2021

44 προσλήψεις στην ΔΕΥΑ Λάρισας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), που εδρεύει στη Λάρισα, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών13
ΔΕ Βοηθών Υδραυλικών8
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Γ’ ειδικότητας2
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων1
ΔΕ Οδηγών φορτηγών [Γ’ (C) Κατηγορίας – χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]5
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών1
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών αυτοκινήτων1
ΔΕ Ηλεκτρολόγων Γ’ ειδικότητας4
ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (εκσκαφέα – φορτωτή)1
ΔΕ Καταμετρητών1
ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών1
ΔΕ Ηλεκτροοξυγονοκολλητών1
ΥΕ Υπονομοποιών (Εργατών Υπονόμων)5

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης- Αποχέτευσης Λάρισας (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), Τέρμα Τυχερού, Λάρισα, Τ.Κ. 41222, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Μισθοδοσίας, υπόψη κας Θωμαιδου Άννας (τηλ. επικοινωνίας: 2410687104, 103, 112).

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ