26-02-2021

Προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ Αγ. Νικολάου Κρήτης

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των μονάδων της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. της ∆/νσης Περιφέρειας Νησιών / Περιοχή Αγίου Νικολάου / Έδρα –  Πρακτορείο Ιεράπετρας – Πρακτορείο Σητείας, για τις ανάγκες αυτής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

3 ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων – Υπογείων ∆ικτύων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆Ε∆∆ΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΛΑΤΟΥΣ 5, Τ.Κ. 721 00 – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, υπόψη κυρίας Α∆ΑΜΑΚΗ ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ (τηλ. επικοινωνίας: 28410- 22239).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 02/11/2016 έως 11/11/2016.

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ