14-04-2021

Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ανακοίνωση για την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα για τις ανάγκες του χρηματοδοτούμενου Έργου με τίτλο «Development of the National Roma Platform for consultation and dialogue exchange of the Greek NRCP»,(ελλην. τίτλος «Ανάπτυξη της Εθνικής Πλατφόρμας διαβούλευσης και διαλόγου για τους Ρομά του Εθνικού Σημείου Επαφής Ελλάδας»), που υλοποιεί το ΕΚΚΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Rights, Equality & Citizenship (REC) 2014-2020, με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με το Συμφωνητικό Επιχορήγησης με αριθ. 8804 (Mono-Beneficiary Grant Agreement JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8804).untitled-2

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με την πρότασή τους στην οποία θα αναφέρεται η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου και θα επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Κ.Κ.Α. στη Διεύθυνση Βασιλίσσης Σοφίας 135 και Ζαχάρωφ Τ.Κ. 11521 Αθήνα κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 8.00 π.μ έως 14.30 μ.μ ή να τη στείλουν ταχυδρομικώς με απόδειξη στην ίδια διεύθυνση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης. Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος της αποστολής ο οποίος μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η αίτηση πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να αναφέρει τα επισυναπτόμενα απαιτούμενα, από την προκήρυξη, δικαιολογητικά -πιστοποιητικά. Αν δεν προσκομισθούν με την αίτηση τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλοι σπουδών, οι υποψήφιοι τίθενται εκτός διαδικασίας και η αίτησή τους απορρίπτεται. Επίσης αποκλείεται από την περεταίρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση ή υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών γίνεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ