21-04-2021

Προσλήψεις στον Δήμο Σαλαμίνας

Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας & Πολιτισμού, το Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού ανακοινώνει την πρόσληψη διδακτικού-Καλλιτεχνικού προσωπικού, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” του Δήμου Σαλαμίνας και συγκεκριμένα του Τμήματος Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού, που εδρεύει στην οδό Αναπάυσεως 1 για τη λειτουργία των δομών “Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)” και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια Σελίδα 2 από 7 σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ (ΚΔΑΠ)
  • 2 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΚΔΑΠ)
  • 1 ΔΕ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ (ΚΔΑΠ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αναπαύσεως 1 υπόψη κ.Λέκκα Ευαγγελίας (τηλ. επικοινωνίας:2132027580).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων α) στην υπηρεσία – διεύθυνση:Αναπαύσεως 1 υπόψη κ. Λέκκα Ευαγγελίας (2132027580), υπόψη κ. Βιρβίλη Ελένης (2132027582).

Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 22 έως 50 ετών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ