21-04-2021

Θέσεις εργασίας στον Δήμο Βόλου

Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του ΝΠ∆∆ «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ), που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 4 ΠΕ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
  • 3 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ∆∆ ∆ήµου Βόλου «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.» Ταχ. ∆/νση Καραµπατζάκη µε Αναπαύσεως Τ.Κ 38446, Βόλος, απευθύνοντάς την στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών/Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού κ. Τζανέρη Ευαγγελία (τηλ. επικοινωνίας: 2421091191) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση

2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).

3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού.

4) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

•  Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

• Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.

5) Βεβαίωση προϋπηρεσίας αν υπάρχει σε αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

6) Βεβαίωση ανεργίας αν υπάρχει από τον ΟΑΕΔ

7) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι (8) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, ώρες 09:00 π.μ έως 13:00 μ.μ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ