Έρχονται 100 προσλήψεις δασκάλων, νηπιαγωγών και άλλων ειδικοτήτων στον Δήμο Κηφισιάς

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ανακοινωνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , για την αντιμετώπιση επειγουσών, εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, συνολικού αριθμού εκατό ( 100 ) ατόμων,για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του Καλοκαιρινού Παιδότοπου 2019 που θα διεξαχθεί από 24/6/2019 έως και 26/7/2019 , σε Δημόσια Σχολεία της Κηφισιάς.

ΠΕ  Δασκάλους Δημιουργικής Απασχόλησης  28
ΠΕ Νηπιαγωγοί7
ΠΕ Ψυχολόγοι 4
ΠΕ Κοινωνιολόγοι 4
ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί 2
ΔΕ Φύλακες 10
ΥΕ Καθαριστές/στριες 7
ΠΕ Καθηγητές Μουσικής  7
ΠΕ Γυμναστές 7
ΠΕ Δάσκαλοι Θεάτρου  7
ΔΕ Προπονητές Σκακιού 7
ΔΕ Προπονητές Καράτε ή Πολεμικών Τεχνών 3
ΔΕ Δάσκαλοι χορού 4
ΠΕ Δάσκαλοι Εικαστικών  3

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών
  • Βιογραφικό Σημείωμα.
  • Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης , ότι δεν έχουν το κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα και ότι δεν έχουν το κώλυμα απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007.
  • Αποδεικτικό ΑΦΜ, ΑΜΚΑ & ΑΜΑ ΙΚΑ.

Tα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να ισχύουν τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων , όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς (Διονύσου 73 & Γορτυνίας), προσκομίζοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης, εντός προθεσμίας 10 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της, στους χώρους ανακοινώσεων του Δήμου και στο Διαύγεια, από 22/5/2019 έως & 31/5/2019 και ώρες: ( 10:00 έως 14:00). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες στο γραφείο της Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου Κηφισιάς ( Διονύσου 73 & Γορτυνίας), τηλέφωνα επικοινωνίας : 2108019633 / 2106233315 / 2106231638.


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook