Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2017 της Vivartia Συμμετοχών ΑΕ

Αύξηση 22% των ενοποιημένων κερδών EBITDA στα € 56 εκ. έναντι € 46 εκ. το 2016

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου Vivartia το 2017 ανήλθαν στο ποσό των € 565,2 εκ., έναντι € 572,0 εκ. το 2016 παρά τη διατήρηση της αρνητικής τάσης στην αγορά των γαλακτοκομικών στην Ελλάδα (-8%) και την εν γένει μείωση της καταναλωτικής δαπάνης, διατηρώντας την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας.

Οι πωλήσεις ανά λειτουργικό τομέα αναλύονται ως εξής: Γαλακτοκομικά: € 265,7 εκ., Καταψυγμένα: € 141,6 εκ. και Εστίαση και Ψυχαγωγία: € 164,0 εκ. (συμπεριλαμβάνονται διεταιρικές πωλήσεις ύψους € 6,1εκ.).

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη €56,4 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 22%, έναντι κερδών € 46,2 εκ. το 2016, ενώ τα ενοποιημένα ΕΒΙΤ αυξήθηκαν κατά € 11,0 εκ. σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και ανήλθαν σε €27,4 εκ. (+67%).

Όλα τα παραπάνω είχαν σαν αποτέλεσμα την επαναφορά του Ομίλου σε καταγραφή ενοποιημένων κερδών προ φόρων € 3,3 εκ. και ενοποιημένων κερδών μετά φόρων € 0,3 εκ.,για πρώτη φορά μετά τη χρήση του 2009, έναντι ζημιών προ φόρων € 14,2 εκ. και ζημιών μετά φόρων € 15,1 εκ. το 2016.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει υπογράψει τη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης των Δανείων του με τις Πιστώτριες Τράπεζες από την 1/3/2018 και βρίσκεται στο στάδιο της υπογραφής των επί μέρους τελικών δανειακών συμβάσεων. Με την εν λόγω συμφωνία επιτυγχάνεται η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους και η βελτίωση όλων των παραμέτρων χρηματοοικονομικής λειτουργίας του Ομίλου.

Τέλος, παραμένει ως προτεραιότητα στο στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης του Ομίλου για το 2018, η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών εταιρειών, η διατήρηση της κυρίαρχης θέσης τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, η καινοτομία και η ενίσχυση των εξαγωγικών τους δραστηριοτήτων.