«Καμπάνες» 148.000 ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή της συνεδρίαση επέβαλε πρόστιμα ύψους 148.000.

Συγκεκριμένα αποφάσισε:

-Την επιβολή προστίμων 42.000 ευρώ για παράβαση των διατάξεων του ν. 3340/2005 κατά την κατάρτιση συναλλαγών στη μετοχή της εταιρείας Creta Farms. που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 02.09.2013 έως 31.12.2013. Συγκεκριμένα, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ στη χρηματιστηριακή εταιρεία Alpha Finance ΑΕΠΕΥ, ως πρόσωπο που διαμεσολαβεί κατ’ επάγγελμα, για παράβαση του άρθρου 17 του ν.3340/2005, και πρόστιμο ύψους 12.000 ευρώ στον Ιωάννου Κωνσταντίνο για παράβαση του άρθρου 7 του ν.3340/2005 .

-Την επιβολή προστίμου 30.000 ευρώ στην Dromeus Global Opportumities Fund για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το άρθρο 24 παρ. 2 (β) του ν. 3461/2006, λόγω απόκτησης δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρο Αθηνών Υγεία κατά τις ημέρες που ακολούθησαν την υποβολή δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της τελευταίας.

-Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 18.000 ευρώ στην Eurobank για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 παρ. 1 και 2, 8 παρ. 1 και 2, 16 παρ. 1 και 2 της απόφασης 1/452/1.11.2007 του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και του άρθρου 25 παρ. 5 και 6 του ν. 3606/2007, όπως εξειδικεύονται από το άρθρο 13 παρ. 1 και το άρθρο 14 της απόφασης 1/452/1.11.2007, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε πελάτες της.

-Την επιβολή προστίμου ύψους 15.000 ευρώ στην εταιρεία “Μηχανική ΑΕ” για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012.

-Την επιβολή προστίμων 15.000 ευρώ για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007, λόγω μη αναγγελίας σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “Τηλέτυπος Α.Ε”. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο 12.000 ευρώ στον Βίκτωρα Ρέστη και πρόστιμο 3.000 ευρώ στην ελεγχόμενη από αυτόν εταιρεία Benbay Limited.

-Την επιβολή προστίμου 10.000 ευρώ στην εταιρεία “Κλουκίνας-Λάππας” για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν.3556/2007, λόγω μη ορθής σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ κατάρτισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2012.

-Την επιβολή προστίμων 6.000 ευρώ για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από το π.δ. 51/1992, λόγω μη αναγγελίας σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “Χατζηϊωάννου ΑΒΕΕΕ”. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου και πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ στον Αθανάσιο Χατζηιωάννου.

-Την επιβολή προστίμου 6.000 ευρώ στον Νικόλαο Βογιατζόγλου για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονταν από το π.δ. 51/1992 λόγω μη αναγγελίας σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Βογιατζόγλου Systems Α.Ε.

– Την επιβολή προστίμων 4.500 ευρώ για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007 λόγω μη αναγγελίας σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “Nexans Hellas” . Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ στην κα Αργυρώ Ακτύπη, πρόστιμο 1.500 ευρώ στον Κωνσταντίνο Δρακάκη και πρόστιμο 1.500 ευρώ στη Μαρία Στεφανάκη.

-Την επιβολή προστίμου 1.500 ευρώ στην εταιρεία “Linnaeus Partners Capital B.V” για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τον ν. 3556/2007 λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής της επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας “Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες“.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)


Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook