• Το δεύτερο μέρος της έρευνας σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας αφορά στη νομοθεσία, στη νομολογία του ΣτΕ, αλλά και στον νόμο του «Καλλικράτη»
  • Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εκφράσει επανειληµµένα, την επιφύλαξή του για τη λήψη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις κεραίες που εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία, εκ των υστέρων
  • Στο πλαίσιο της διαµεσολάβησης του ΣτΠ, αρκετές φορές η ΕΕΤΤ οδηγήθηκε στην ανάκληση µίας άδειας

Επιμέλεια: Μανώλης Καλουδάς

Το altsantiri.gr άνοιξε χθες τον φάκελο «κεραίες κινητής τηλεφωνίας» με σκοπό να επισημάνει την ανάγκη δημιουργίας νέου νομοθετικού πλαισίου για την εγκατάσταση και τη λειτουργίας των σταθμών βάσεων, με στόχο τον περιορισμό της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας και των ενδεχομένων επιπτώσεων στην υγεία μας.

Το δεύτερο μέρος της έρευνας σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας αφορά στη νομοθεσία, στη νομολογία του ΣτΕ, αλλά και στον νόμο του «Καλλικράτη» γύρω από το ζήτημα.

Μήπως ο νομοθέτης έχει διευκολύνει τις εταιρείες και τα συμφέροντά τους, όπως συμβαίνει σε πολλές άλλες περιπτώσεις; Στην Ελλάδα οι νόμοι, άλλωστε, αλληλοαναιρούν ο ένας τον άλλον και έτσι καταργείται στην πράξη η εφαρμοστικότητά τους. Δεν έχουμε πολυνομία. Έχουμε νόμους που «εξοντώνουν» άλλους νόμους. Γι’ αυτό βρισκόμαστε συνέχεια στο μηδέν. Για παράδειγμα εκδίδεται απόφαση βάσει συγκεκριμένου νόμου ότι έχει γίνει καταπάτηση παραλίας από κτίσμα, αλλά το κράτος δεν έχει χρήματα για να το κατεδαφίσει. Όταν προτείνεις, στη συνέχεια, να συγκεντρωθούν χρήματα ιδιωτών για την κατεδάφισή του, υπάρχει νόμος που λέει ότι αν δεν έχεις έννομο συμφέρον από την κατεδάφισή του, δεν μπορείς να καταβάλεις χρήματα.

Η νομοθεσία

Οι βασικοί Νόμοι που ρυθμίζουν την αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι ο γ  σε συνδυασμό με το Ν. 4070/2012 για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες και το Ν.4053/2012  (άρθρα 29 και 31 αυτού).

Με τον νέο νόμο, επιταχύνεται η διαδικασία εγκατάστασης κεραίας, αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες θα οφείλουν να εκδώσουν τις απαιτούμενες άδειες, εγκρίσεις ή γνωμοδοτήσεις σε διάστημα το πολύ τεσσάρων μηνών και δίνεται περιθώριο 24 μηνών από την θέση σε ισχύ του νόμου για τη νομιμοποίηση των υπαρχουσών παράνομων κεραιών.

Για την εγκατάσταση κεραίας απαιτείται η συμμόρφωση με την υπ’ Αριθ. 53571/3839/2000 ΚΥΑ για τα  «Μέτρα Προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά»  (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000). Τα μέτρα αυτά καθορίζουν τα όρια που πρέπει να τηρούνται στους χώρους γύρω από τις κατασκευές κεραιών για την ασφαλή έκθεση του κοινού στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κατασκευές κεραιών, σε συνδυασμό πάντα με τις προβλέψεις του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012.

Η νομοθεσία για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας μεταβάλλεται συχνά για να προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προσταγές των εταιρειών αλλά όχι στα νέα επιστημονικά δεδομένα για τις πιθανές επιπτώσεις υγείας.

Η νοµολογία του ΣτΕ

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εκφράσει επανειληµµένα, την επιφύλαξή του για τη λήψη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τις κεραίες που εγκαταστάθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία, εκ των υστέρων, χωρίς να ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία.

Με τις  υπ΄ αριθ. 1056/2012 και 1057/2012 αποφάσεις , το Συµβούλιο της Επικρατείας δέχθηκε ότι η δυνατότητα της εκ των υστέρων περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας µπορεί να εφαρµοστεί µόνον υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, δηλαδή της ύπαρξης των λοιπών απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων (έγκριση δοµικών κατασκευών και άδεια κατασκευής ΕΕΤΤ).

∆υστυχώς, παρά τη νοµολογία των δικαστηρίων και τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη, η ψήφιση των νόµων 4053/2012 και 4146/2013 διατήρησε τη δυνατότητα της, εκ των υστέρων, νοµιµοποίησης των αυθαίρετα τοποθετηµένων κεραιών. Ειδικότερα, µε το άρθρο 31 του ν.4053/12, υπό τον τίτλο: «Μεταβατικές διατάξεις για την αδειοδότηση κατασκευών κεραιών», παρασχέθηκε η δυνατότητα σε εταιρείες που είχαν εγκαταστήσει αυθαίρετα κεραίες κινητής τηλεφωνίας, να αδειοδοτηθούν µέσα σε χρονικό διάστηµα 24 µηνών, θεωρώντας µάλιστα αυτές, για το κρίσιµο χρονικό διάστηµα, ως «νοµίµως λειτουργούσες».

Στο σηµείο αυτό, εντοπίζεται σοβαρό ζήτηµα, καθώς οι φαινοµενικά νοµίµως λειτουργούσες κεραίες ηλεκτροδοτούνται µέσω επεκτάσεων εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από γειτονικές, συνήθως, ιδιοκτησίες και συνεπώς, οι υπεύθυνες δηλώσεις ηλεκτρολόγων που έχουν κατατεθεί να µην ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα, µε αποτέλεσµα να τίθεται ζήτηµα προστασίας των πολιτών, εξαιτίας της παράνοµης ηλεκτροδότησης. Η ‘αναζήτηση’ του φορέα της αρµοδιότητας ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που εν προκειµένω, ασκείται από τις ∆/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών, καταδεικνύει µία ακόµη πτυχή του νοµοθετικού λαβύρινθου, καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, αγνοούσαν την αρµοδιότητά τους, µέχρι την παρέµβαση του ΣτΠ στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών. Τέλος, η ίδια η ΕΕΤΤ έχει απαντήσει ότι « η άδεια που χορηγείται, βάσει του άρθρου 31 του ν.4053/2012 για Νοµίµως Λειτουργούσες κατασκευές κεραιών σε καµιά περίπτωση δεν αφορά την ηλεκτροδότηση της κατασκευής κεραίας».

Ο ρόλος του «Καλλικράτη»

Στο πλαίσιο της διαµεσολάβησης του ΣτΠ, αρκετές φορές η ΕΕΤΤ οδηγήθηκε στην ανάκληση µίας άδειας, αλλά η συνέχεια της διοικητικής διαδικασίας δεν ήταν καθόλου αυτονόητη. Ως εκ τούτου, δηµιουργήθηκαν σοβαρά προβλήµατα στη δυνατότητά παρέµβασης του Συνηγόρου προς την κατεύθυνση αποξήλωσης των παράνοµα τοποθετηµένων κεραιών.

Το πρόβληµα αναδείχθηκε κυρίως, στην έναρξη εφαρµογής του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (ν.3852/2010), καθώς οι Υπηρεσίες ∆όµησης διατηρούν µεν, την αρµοδιότητα της διαπίστωσης των αυθαίρετων κατασκευών, αλλά οι Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις αποκτούν την αρµοδιότητα της εκτέλεσης των κατεδαφίσεων. Ωστόσο, επειδή πρόκειται για ελαφρές συνήθως κατασκευές και επειδή οι υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων δε διέθεταν – και εν πολλοίς δε διαθέτουν ακόµα- την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδοµή και το προσωπικό για την εκτέλεση των κατεδαφίσεων, ερµηνεύθηκε, µέσω εγκυκλίου, η δυνατότητα συνεργασίας µε τους ∆ήµους, για την αποµάκρυνση των κεραιών.

Επίσης, γεννήθηκαν νέα νοµικά ζητήµατα, ιδίως, για το είδος των αποφάσεων που έπρεπε να σταλούν στις Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις για την εκτέλεση των κατεδαφίσεων.

Ένα άλλο ζήτηµα που δηµιουργήθηκε για τις Υπηρεσίες ∆όµησης, ήταν η υποβολή δηλώσεων υπαγωγής στο ν.4014/2011 και στη συνέχεια, στο ν.4178/2013, εκ µέρους των ιδιοκτητών των ακινήτων, επί των οποίων γίνεται η εγκατάσταση των κεραιών. Είναι προφανές ότι, η δήλωση υπαγωγής αφορά την τακτοποίηση των αυθαιρέτων κατασκευών στο δοµικό τµήµα των κτιρίων και όχι των ιστών και του τεχνολογικού εξοπλισµού των κεραιών. Ωστόσο, οι διαδικασίες  κρίσης αυθαιρέτων παρατείνονται, καθώς οι υποθέσεις αυτές συνήθως παραπέµπονται στα αρµόδια Συµβούλια Πολεοδοµικών Θεµάτων.

*Αύριο η άποψη 20 χρηστών, κυρίως νεαρής ηλικίας, για το σήμα στο κινητό τους τηλέφωνο.ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
To altsantiri.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις εφόσον εντοπίζονται θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Αφήστε το σχόλιό σας