Σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα για τις γερμανικές θηριωδίες στη χώρα μας περιλαμβάνει η έκθεση φωτογραφίας σε εννέα σταθμούς του Μετρό με τίτλο
“ΔΕΝ ΛΗΣΜΟΝΩ…….. Μία εικόνα χίλιες λέξεις”. Η έκθεση που απαρτίζεται από 360 φωτογραφικά ντοκουμέντα θα διαρκέσει από σήμερα έως τις 3 Μαρτίου. Το φωτογραφικό υλικό της εκτίθεται στο Ζάππειο Μέγαρο αλλά και στους σταθμούς του Μετρό στο Ελληνικό, τον Άγιο Δημήτριο, το Σύνταγμα, το Μοναστηράκι, την Εθνική Άμυνα, την Αγία Παρασκευή, τον Άγιο Αντώνιο, το Περιστέρι, και Αιγάλεω με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και εγκαινιάστηκε από τον υπουργό Χρήστο Σπίρτζη.

O õðïõñãüò Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí ×ñÞóôïò Óðßñôæçò åãêáéíéÜæåé ôçí Ýêèåóç óðÜíéùí öùôïãñáöéêþí íôïêïõìÝíôùí ãéá ôéò ãåñìáíéêÝò èçñéùäßåò óôçí ÅëëÜäá, óå áßèïõóá óôï ÆÜððåéï ÌåãÜñï, ÄåõôÝñá 29 Öåâñïõáñßïõ 2016. Ç Ýêèåóç ìå ôéò öùôïãñáößåò èá ìåôáöåñèåß ôéò åðüìåíåò ìÝñåò óå åííÝá óôáèìïýò ôïõ Ìåôñü. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Όπως είπε ο κ Σπίρτζης η έκθεση αυτή μας δείχνει ότι δεν πρέπει να λησμονούμε την ιστορία μας και τους ανθρώπους που έχουν τα ίδια προβλήματα σαν αυτά που έζησε ο λαός μας στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ο λόγος είναι για την ιστορία, την πατρίδα, την αξιοπρέπεια και πάνω απ όλα την ανθρωπιά. Ο υπουργός ευχαρίστησε ιδιαίτερα την επιζήσασα της γερμανικής θηριωδίας κ. Αναστασία Α. Βογιατζή, η οποία, ως νήπιο εκείνη την εποχή απαθανατίζεται σε φωτογραφία που περιλαμβάνεται στην έκθεση, να αποστρέφει το βλέμμα της σε Γερμανό στρατιώτη ο οποίος την προσεγγίζει.

O õðïõñãüò Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí ×ñÞóôïò Óðßñôæçò óõíïìéëåß ìå ôçí Áíáóôáóßá ÂïãéáôæÞ áðü ôïõò ôåëåõôáßïõò åðéæÞóáíôåò ôçò ÃåñìáíéêÞò Êáôï÷Þò - ç ïðïßá åéêïíßæåôáé óôçí öùôïãñáößá ðßóù ôïõò ìå ãåñìáíü áîéùìáôéêü- óôçí Ýêèåóç óðÜíéùí öùôïãñáöéêþí íôïêïõìÝíôùí ãéá ôéò ãåñìáíéêÝò èçñéùäßåò óôçí ÅëëÜäá, óå áßèïõóá óôï ÆÜððåéï ÌåãÜñï, ÄåõôÝñá 29 Öåâñïõáñßïõ 2016. Ç Ýêèåóç ìå ôéò öùôïãñáößåò èá ìåôáöåñèåß ôéò åðüìåíåò ìÝñåò óå åííÝá óôáèìïýò ôïõ Ìåôñü. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Σύμφωνα με τους οργανωτές στόχος της έκθεσης είναι τοποθετήσει ένα νοητό μεγεθυντικό φακό στις θηριωδίες οι οποίες διεπράχθησαν κατά τη περίοδο της γερμανικής κατοχής. Να αναδείξει τους άγνωστους ήρωες που υπέστησαν τη γερμανική βαναυσότητα. “Είναι μία έκθεση τιμής και σεβασμού στη μνήμη του δικού μας παππού, της δικής μας γιαγιάς, του δικού μας πατέρα, μάνας, αδελφού, του συγγενή. Του δικού μας γνωστού και άγνωστου Έλληνα, της γνωστής και άγνωστης Ελληνίδας που μαρτύρησαν για τον αέρα της λευτεριάς”.

Ç Áíáóôáóßá ÂïãéáôæÞ áðü ôïõò ôåëåõôáßïõò åðéæÞóáíôåò ôçò ÃåñìáíéêÞò Êáôï÷Þò êïéôÜæåé ôçí öùôïãñáößá óôçí ïðïßá åéêïíßæåôáé ìå ãåñìáíü áîéùìáôéêü, óôçí Ýêèåóç óðÜíéùí öùôïãñáöéêþí íôïêïõìÝíôùí ãéá ôéò ãåñìáíéêÝò èçñéùäßåò óôçí ÅëëÜäá, óå áßèïõóá óôï ÆÜððåéï ÌåãÜñï, ÄåõôÝñá 29 Öåâñïõáñßïõ 2016. Ç Ýêèåóç ìå ôéò öùôïãñáößåò èá ìåôáöåñèåß ôéò åðüìåíåò ìÝñåò óå åííÝá óôáèìïýò ôïõ Ìåôñü. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Η διοίκηση του Ομίλου ΟΑΣΑ που ήταν παρούσα στα εγκαίνια με τον πρόεδρο Τάσο Ταστάνη και τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Σκουμπούρη εντάσσει τη συγκεκριμένη έκθεση στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της για τη σύνδεση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας με τον πολιτισμό, στηρίζοντάς την, όπως επίσης η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ η οποία παραχωρεί τους 9 σταθμούς του Μετρό.

O õðïõñãüò Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí ×ñÞóôïò Óðßñôæçò îåíáãåßôáé óôçí Ýêèåóç óðÜíéùí öùôïãñáöéêþí íôïêïõìÝíôùí ãéá ôéò ãåñìáíéêÝò èçñéùäßåò óôçí ÅëëÜäá, óå áßèïõóá óôï ÆÜððåéï ÌåãÜñï, ÄåõôÝñá 29 Öåâñïõáñßïõ 2016. Ç Ýêèåóç ìå ôéò öùôïãñáößåò èá ìåôáöåñèåß ôéò åðüìåíåò ìÝñåò óå åííÝá óôáèìïýò ôïõ Ìåôñü. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Στην τελετή των εγκαινίων ήταν παρόντες και μικροί μαθητές από τη Νάουσα που υπήρξε μια από τις μαρτυρικές πόλεις, στελέχη και εργαζόμενοι από τους συγκοινωνιακούς φορείς και πλήθος κόσμου.

O õðïõñãüò Õðïäïìþí, Ìåôáöïñþí êáé Äéêôýùí ×ñÞóôïò Óðßñôæçò öùôïãñáößæåôáé ìå ìáèçôÝò ôïõ 3ïõ Ãõìíáóßïõ ÍÜïõóáò óôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò óðÜíéùí öùôïãñáöéêþí íôïêïõìÝíôùí ãéá ôéò ãåñìáíéêÝò èçñéùäßåò óôçí ÅëëÜäá, óå áßèïõóá óôï ÆÜððåéï ÌåãÜñï, ÄåõôÝñá 29 Öåâñïõáñßïõ 2016. Ç Ýêèåóç ìå ôéò öùôïãñáößåò èá ìåôáöåñèåß ôéò åðüìåíåò ìÝñåò óå åííÝá óôáèìïýò ôïõ Ìåôñü. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÂËÁ×ÏÓ

Πηγή φωτογραφιών: ΑΠΕ-ΜΠΕ

SHARE


ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
To altsantiri.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις εφόσον εντοπίζονται θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Αφήστε το σχόλιό σας