27-02-2021

Συγκέντρωση συνταξιούχων στην Ομόνοια (εικόνες)

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί στην Ομόνοια το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων κατά της «παράνομης κράτησης υπέρ ασθένειας».

ÁÈÇÍÁ - ÓÕÃÊÅÍÔÑÙÓÇ ÊÁÉ ÐÏÑÅÉÁ ÓÕÍÔÁÎÉÏÕ×ÙÍ (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

«Η εισφορά υπέρ του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης έπρεπε από το 2010 και μετά (όταν ξεκίνησαν οι μνημονιακές μειώσεις στις συντάξεις) να επιβάλλεται επί του καταβαλλόμενου ποσού και όχι επί του ονομαστικού, που αναγράφεται στην πράξη συνταξιοδότησης», σημειώνει σχετική ανακοίνωση.

Το ζήτημα αφορά 1 εκατ. συνταξιούχους στους οποίους πρέπει να επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά.

ÓõãêÝíôñùóç óõíôáîéïý÷ùí óôïí Óôáèìü ÇÓÁÐ óôçí Ïìüíïéá êáé ðïñåßá óôá êåíôñéêÜ ãñáöåßá ôïõ ÉÊÁ ôçí ÄåõôÝñá 14 Íïåìâñßïõ 2016. Ïé óõíôáîéïý÷ïé ôïõ Åíéáßïõ Äßêôõï Óõíôáîéïý÷ùí óõãêåíôñþèçêáí óôçí ðëáôåßá Ïìïíïßáò ðñïêåéìÝíïõ íá äéáìáñôõñçèïýí ãéá ôçí ðáñÜíïìç üðùò ôçí ÷áñáêôÞñéóáí åéóöïñÜ áóèåíåßáò êáé áöïñÜ ðåñßðïõ Ýíá åêáôïììýñéï óõíôáîéïý÷ïõò. (EUROKINISSI/ÁËÅÎÁÍÄÑÏÓ ÆÙÍÔÁÍÏÓ)

ΣΧΟΛΙΑΣΕ ΤΟ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ