Για πρώτη φορά χτύπησε το κουδούνι σήμερα για 1.500 περίπου προσφυγόπουλα που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Παρά τις κατά τόπους αντιδράσεις, η υποδοχή των μικρών παιδιών έγινε ομαλά, ενώ οι γεμάτες χρώματα, φωνές και γλώσσες αυλές των σχολείων και η κατά κάποιο τρόπο επιστροφή σε μία κανονικότητα επέτρεψε σε αυτά τα παιδιά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, να αισθανθούν ότι δεν είναι παρίες και άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας.

About 1500 refugee kids had their first day of school in Greece, on Oct. 10 2016. In Athens four schools welcomed a small number of kids that are in the region / Περίπου 1500 παιδιά προσφύγων σε όλη την Ελλάδα πήγαν για πρώτη μέρα σχολείο στις 10 Οκτωβρίου 2016. Στην Αθήνα 4 σχολεία δέχτηκαν έναν μικρό αριθμό παιδιών από τα στρατόπεδα της περιοχής

Άλλωστε τα μικρά παιδιά σε δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, έδειξαν ότι τα παιδιά δεν έχουν μίσος. Εκτός αν τους μάθεις να έχουν.

About 1500 refugee kids had their first day of school in Greece, on Oct. 10 2016. In Athens four schools welcomed a small number of kids that are in the region / Περίπου 1500 παιδιά προσφύγων σε όλη την Ελλάδα πήγαν για πρώτη μέρα σχολείο στις 10 Οκτωβρίου 2016. Στην Αθήνα 4 σχολεία δέχτηκαν έναν μικρό αριθμό παιδιών από τα στρατόπεδα της περιοχής

Υπενθυμίζεται ότι τα προσφυγόπουλα θα παρακολουθήσουν μαθήματα από τις 2 μ.μ. έως τις 6 μ.μ. σε 20 σχολεία της χώρας.

About 1500 refugee kids had their first day of school in Greece, on Oct. 10 2016. In Athens four schools welcomed a small number of kids that are in the region / Περίπου 1500 παιδιά προσφύγων σε όλη την Ελλάδα πήγαν για πρώτη μέρα σχολείο στις 10 Οκτωβρίου 2016. Στην Αθήνα 4 σχολεία δέχτηκαν έναν μικρό αριθμό παιδιών από τα στρατόπεδα της περιοχής

About 1500 refugee kids had their first day of school in Greece, on Oct. 10 2016. In Athens four schools welcomed a small number of kids that are in the region / Περίπου 1500 παιδιά προσφύγων σε όλη την Ελλάδα πήγαν για πρώτη μέρα σχολείο στις 10 Οκτωβρίου 2016. Στην Αθήνα 4 σχολεία δέχτηκαν έναν μικρό αριθμό παιδιών από τα στρατόπεδα της περιοχής

About 1500 refugee kids had their first day of school in Greece, on Oct. 10 2016. In Athens four schools welcomed a small number of kids that are in the region / Περίπου 1500 παιδιά προσφύγων σε όλη την Ελλάδα πήγαν για πρώτη μέρα σχολείο στις 10 Οκτωβρίου 2016. Στην Αθήνα 4 σχολεία δέχτηκαν έναν μικρό αριθμό παιδιών από τα στρατόπεδα της περιοχής

Îåêßíçóå óÞìåñá ôï ðñüãñáììá åíóùìÜôùóçò ðñïóöýãùí óôçí åêðáéäåõôéêÞ äéáäéêáóßá,ãéá ðåñßðïõ 1500 ðáéäéÜ ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí ðïõ æïýí óôçí ÷þñá ìáò óå äïìÝò öéëïîåíßáò.Áðü óÞìåñá áíïßãïõí äýï ÄïìÝò óôçí ÁôôéêÞ, äýï óôç Èåóóáëïíßêç, ìßá óôçí ¹ðåéñï êáé Üëëç ìßá óôçí Åýâïéá. ÓôáäéáêÜ ðñïâëÝðåôáé ç äéåýñõíóç ôùí ìïíÜäùí áõôþí óå üëåò ôéò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò ðïõ öéëïîåíïýí ðñïóöõãüðïõëá.Ðåñßðïõ 1.500 ðáéäéÜ îåêéíïýí áðü óÞìåñá ôá ìáèÞìáôÜ ôïõò óå 20 ó÷ïëåßá, ìå ôï ôåôñÜùñï ðñüãñáììá ãéá ôïõò ìáèçôÝò ôïõ äçìïôéêïý íá ðåñéëáìâÜíåé ôçí åêìÜèçóç ôçò åëëçíéêÞò, ìéá îÝíçò ãëþóóá, üðùò áããëéêÜ Þ êÜðïéá Üëëç ðïõ óõíäÝåôáé ìå ôçí ðñüèåóç ôùí ãïíéþí íá ìåôáêïìßóïõí óå êÜðïéá Üëëç ÷þñá.Ôá óôéãìéüôõðá áðü ôï 72ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï óôï Èçóåßï,ÄåõôÝñá 10 Ïêôùâñßïõ 2016 (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

ÓÅ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÓÔÏÍ ÔÁÕÑÏ ÎÅÊÉÍÇÓÅ ÓÇÌÅÑÁ Ç ÅÍÑÁÎÇ ÌÁÈÇÌÁÔÙÍ ÓÅ ÐÁÉÄÉÁ ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ ÐÏÕ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ---ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÅÖÈÁÓÁÍ ÓÔÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ ÏÐÏÕ ÔÁ ÕÐÏÄÅ×ÈÇÊÁÍ ÏÉ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÔÏÕ Ó×ÏËÅÉÏÕ ÌÅ ÔÏÕÓ ÄÁÓÊÁËÏÕÓ ÊÁÉ Ï ÁÍÔÉÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÏÓ×ÁÔÏÕ-ÔÁÕÑÏÕ--ÓÔÇ ÖÙÔÏ ÃÏÅÍÅÉÓ ÌÁÈÇÔÙÍ ÐÑÏÓÅÑ×ÏÍÁÔÉÁ ÓÔÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÁÖ ÅÍÏÓ ÌÅÍ ÍÁ ÐÁÑÏÕÍ ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕÓ ÐÏÕ Ó×ÏËÁÍÅ ÁÖ ÅÔÅÑÏÕ ÍÁ ÅÍÇÌÅÑÙÈÏÕÍ ÁÐÏ ÔÏÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËÅÕÓÇ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ-ÐÑÏÓÖÕÃÙÍ  ÓÔÇ ÖÙÔÏ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÖÉÎÇ ÔÙÍ ÌÁÈÇÔÙÍ ÓÔÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

ÓÅ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÓÔÏÍ ÔÁÕÑÏ ÎÅÊÉÍÇÓÅ ÓÇÌÅÑÁ Ç ÅÍÑÁÎÇ ÌÁÈÇÌÁÔÙÍ ÓÅ ÐÁÉÄÉÁ ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ ÐÏÕ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ---ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÅÖÈÁÓÁÍ ÓÔÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ ÏÐÏÕ ÔÁ ÕÐÏÄÅ×ÈÇÊÁÍ ÏÉ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÔÏÕ Ó×ÏËÅÉÏÕ ÌÅ ÔÏÕÓ ÄÁÓÊÁËÏÕÓ ÊÁÉ Ï ÁÍÔÉÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÏÓ×ÁÔÏÕ-ÔÁÕÑÏÕ--ÓÔÇ ÖÙÔÏ ÃÏÅÍÅÉÓ ÌÁÈÇÔÙÍ ÐÑÏÓÅÑ×ÏÍÁÔÉÁ ÓÔÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÁÖ ÅÍÏÓ ÌÅÍ ÍÁ ÐÁÑÏÕÍ ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕÓ ÐÏÕ Ó×ÏËÁÍÅ ÁÖ ÅÔÅÑÏÕ ÍÁ ÅÍÇÌÅÑÙÈÏÕÍ ÁÐÏ ÔÏÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËÅÕÓÇ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ-ÐÑÏÓÖÕÃÙÍ  ÓÔÇ ÖÙÔÏ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÖÉÎÇ ÔÙÍ ÌÁÈÇÔÙÍ ÓÔÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

ÓÅ ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÓÔÏÍ ÔÁÕÑÏ ÎÅÊÉÍÇÓÅ ÓÇÌÅÑÁ Ç ÅÍÑÁÎÇ ÌÁÈÇÌÁÔÙÍ ÓÅ ÐÁÉÄÉÁ ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ ÐÏÕ ÂÑÉÓÊÏÍÔÁÉ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ---ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÅÖÈÁÓÁÍ ÓÔÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ ÏÐÏÕ ÔÁ ÕÐÏÄÅ×ÈÇÊÁÍ ÏÉ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÔÏÕ Ó×ÏËÅÉÏÕ ÌÅ ÔÏÕÓ ÄÁÓÊÁËÏÕÓ ÊÁÉ Ï ÁÍÔÉÄÇÌÁÑ×ÏÓ ÌÏÓ×ÁÔÏÕ-ÔÁÕÑÏÕ--ÓÔÇ ÖÙÔÏ ÃÏÅÍÅÉÓ ÌÁÈÇÔÙÍ ÐÑÏÓÅÑ×ÏÍÁÔÉÁ ÓÔÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÁÖ ÅÍÏÓ ÌÅÍ ÍÁ ÐÁÑÏÕÍ ÔÁ ÐÁÉÄÉÁ ÔÏÕÓ ÐÏÕ Ó×ÏËÁÍÅ ÁÖ ÅÔÅÑÏÕ ÍÁ ÅÍÇÌÅÑÙÈÏÕÍ ÁÐÏ ÔÏÍ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇ ÃÉÁ ÔÇÍ ÅËÅÕÓÇ ÔÙÍ ÐÁÉÄÉÙÍ ÌÅÔÁÍÁÓÔÙÍ-ÐÑÏÓÖÕÃÙÍ  ÓÔÇ ÖÙÔÏ ÁÐÏ ÔÇÍ ÁÖÉÎÇ ÔÙÍ ÌÁÈÇÔÙÍ ÓÔÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÖÙÔÏ ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Îåêßíçóå óÞìåñá ôï ðñüãñáììá åíóùìÜôùóçò ðñïóöýãùí óôçí åêðáéäåõôéêÞ äéáäéêáóßá,ãéá ðåñßðïõ 1500 ðáéäéÜ ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí ðïõ æïýí óôçí ÷þñá ìáò óå äïìÝò öéëïîåíßáò.Áðü óÞìåñá áíïßãïõí äýï ÄïìÝò óôçí ÁôôéêÞ, äýï óôç Èåóóáëïíßêç, ìßá óôçí ¹ðåéñï êáé Üëëç ìßá óôçí Åýâïéá. ÓôáäéáêÜ ðñïâëÝðåôáé ç äéåýñõíóç ôùí ìïíÜäùí áõôþí óå üëåò ôéò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò ðïõ öéëïîåíïýí ðñïóöõãüðïõëá.Ðåñßðïõ 1.500 ðáéäéÜ îåêéíïýí áðü óÞìåñá ôá ìáèÞìáôÜ ôïõò óå 20 ó÷ïëåßá, ìå ôï ôåôñÜùñï ðñüãñáììá ãéá ôïõò ìáèçôÝò ôïõ äçìïôéêïý íá ðåñéëáìâÜíåé ôçí åêìÜèçóç ôçò åëëçíéêÞò, ìéá îÝíçò ãëþóóá, üðùò áããëéêÜ Þ êÜðïéá Üëëç ðïõ óõíäÝåôáé ìå ôçí ðñüèåóç ôùí ãïíéþí íá ìåôáêïìßóïõí óå êÜðïéá Üëëç ÷þñá.Ôá óôéãìéüôõðá áðü ôï 72ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï óôï Èçóåßï,ÄåõôÝñá 10 Ïêôùâñßïõ 2016 (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)

Υ꟭糥 󞬥񡠴񼣱ᬬᠥ�윴�𱯳���媰ᩤ嵴骞 䩡䩪᳟ᬣ顠𥱟𯵠1500 𡩤霠𱯳��᩠쥴᭡󴾭 𯵠毽��� 졲 󥠤יִ򠶩믮孟Ხp�񡠡�㯵��ݲ 󴧭 t�, 佯 󴧠ȥ󳡫ﭟꧬ 쟡 󴧭 𥩱᩠ܫ맠쟡 󴧭 Ž⯩ᮠӴᤩ᪜ 𱯢띰崡頧 䩥� �쯭ܤ��󥠼륲 �𥱩﷝򠴧򠷾񡲠𯵠�ュ 𱯳�𯵫ᮐ屟𯵠1.500 𡩤霠魯� 󞬥񡠴ᠬ᨞존ܠ� 󥠲0 󷯫埡, 쥠�崱ܹ񯠰񼣱ᬬᠣ顠� 졨紝򠴯�쯴骯�屩롬✭婠�媬ܨ糧 �嫫筩Ʝ, 쩡 粠㫾󳡬 �㣫骜 ޠꜰ視 ܫ맠𯵠󵭤ݥ�쥠�𱼨峧 �㯭龭 �쥴᪯쟳ﵭ 󥠪ܰ視 ܫ맠�.ԡ 󴩣쩼� ᰼ �2笯� 󷯫埯 󴯠ȧ󥟯,ĥ�ᠱ0 Ϫ�߯�16 (EUROKINISSI/ӔŋɏӠ̉Ӊ́ө

Îåêßíçóå óÞìåñá ôï ðñüãñáììá åíóùìÜôùóçò ðñïóöýãùí óôçí åêðáéäåõôéêÞ äéáäéêáóßá,ãéá ðåñßðïõ 1500 ðáéäéÜ ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí ðïõ æïýí óôçí ÷þñá ìáò óå äïìÝò öéëïîåíßáò.Áðü óÞìåñá áíïßãïõí äýï ÄïìÝò óôçí ÁôôéêÞ, äýï óôç Èåóóáëïíßêç, ìßá óôçí ¹ðåéñï êáé Üëëç ìßá óôçí Åýâïéá. ÓôáäéáêÜ ðñïâëÝðåôáé ç äéåýñõíóç ôùí ìïíÜäùí áõôþí óå üëåò ôéò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò ðïõ öéëïîåíïýí ðñïóöõãüðïõëá.Ðåñßðïõ 1.500 ðáéäéÜ îåêéíïýí áðü óÞìåñá ôá ìáèÞìáôÜ ôïõò óå 20 ó÷ïëåßá, ìå ôï ôåôñÜùñï ðñüãñáììá ãéá ôïõò ìáèçôÝò ôïõ äçìïôéêïý íá ðåñéëáìâÜíåé ôçí åêìÜèçóç ôçò åëëçíéêÞò, ìéá îÝíçò ãëþóóá, üðùò áããëéêÜ Þ êÜðïéá Üëëç ðïõ óõíäÝåôáé ìå ôçí ðñüèåóç ôùí ãïíéþí íá ìåôáêïìßóïõí óå êÜðïéá Üëëç ÷þñá.Ôá óôéãìéüôõðá áðü ôï 72ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï óôï Èçóåßï, ÄåõôÝñá 10 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Îåêßíçóå óÞìåñá ôï ðñüãñáììá åíóùìÜôùóçò ðñïóöýãùí óôçí åêðáéäåõôéêÞ äéáäéêáóßá,ãéá ðåñßðïõ 1500 ðáéäéÜ ðñïóöýãùí êáé ìåôáíáóôþí ðïõ æïýí óôçí ÷þñá ìáò óå äïìÝò öéëïîåíßáò.Áðü óÞìåñá áíïßãïõí äýï ÄïìÝò óôçí ÁôôéêÞ, äýï óôç Èåóóáëïíßêç, ìßá óôçí ¹ðåéñï êáé Üëëç ìßá óôçí Åýâïéá. ÓôáäéáêÜ ðñïâëÝðåôáé ç äéåýñõíóç ôùí ìïíÜäùí áõôþí óå üëåò ôéò ðåñéï÷Ýò ôçò ÷þñáò ðïõ öéëïîåíïýí ðñïóöõãüðïõëá.Ðåñßðïõ 1.500 ðáéäéÜ îåêéíïýí áðü óÞìåñá ôá ìáèÞìáôÜ ôïõò óå 20 ó÷ïëåßá, ìå ôï ôåôñÜùñï ðñüãñáììá ãéá ôïõò ìáèçôÝò ôïõ äçìïôéêïý íá ðåñéëáìâÜíåé ôçí åêìÜèçóç ôçò åëëçíéêÞò, ìéá îÝíçò ãëþóóá, üðùò áããëéêÜ Þ êÜðïéá Üëëç ðïõ óõíäÝåôáé ìå ôçí ðñüèåóç ôùí ãïíéþí íá ìåôáêïìßóïõí óå êÜðïéá Üëëç ÷þñá.Ôá óôéãìéüôõðá áðü ôï 72ï Äçìïôéêü ó÷ïëåßï óôï Èçóåßï, ÄåõôÝñá 10 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
To altsantiri.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις εφόσον εντοπίζονται θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Αφήστε το σχόλιό σας