Õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÐÜíïò ÊáììÝíïò, ç Õöõðïõñãüò Ìáêåäïíßáò - ÈñÜêçò Ìáñßá Êüëëéá - Ôóáñïõ÷Ü, ï Áñ÷çãüò ÃÅÅÈÁ Íáýáñ÷ïò ÅõÜããåëïò ÁðïóôïëÜêçò ÐÍ, ï Áñ÷çãüò ÃÅÓ ÁíôéóôñÜôçãïò Âáóßëåéïò Ôåëëßäçò, ï Áñ÷çãüò ÃÅÍ Áíôéíáýáñ÷ïò Ãåþñãéïò ÃéáêïõìÜêçò ÐÍ, ï Áñ÷çãüò ÃÅÁ ÁíôéðôÝñáñ÷ïò (É) ×ñÞóôïò ÂáÀôóçò, ÁÊÁÌ, âïõëåõôÝò êáé åêðñüóùðïé ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò ðáñáêïëïýèçóáí ôçí ôåëéêÞ öÜóç ôçò ÔáêôéêÞò ¶óêçóçò ÌåôÜ ÓôñáôåõìÜôùí (ÔÁÌÓ) «ÐÁÑÌÅÍÉÙÍ 2016» ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Ðåäßï ÂïëÞò «ÁÅÔÏÓ» Áëåîáíäñïýðïëçò.

Ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή η στρατιωτική άσκηση Παρμενίων 2016 που σχεδιάστηκε και διευθύνεται από το ΓΕΕΘΑ.

Κύριοι σκοποί της άσκησης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, είναι η εξέταση και αντιμετώπιση της δημιουργουμένης από τις διεθνείς εξελίξεις κατάστασης, στο εγγύς και ευρύτερο περιβάλλον της χώρας, η εξάσκηση στην εφαρμογή διαδικασιών διοικήσεως και ελέγχου Ενόπλων Δυνάμεων και η βελτίωση του επιπέδου ελέγχου και διεύθυνσης των επιχειρήσεων, η εξάσκηση και αξιολόγηση των Ενόπλων Δυνάμεων στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, καθώς και η διατήρηση και προαγωγή της μαχητικής ικανότητας τους και η προαγωγή της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των φορέων του πολιτικού τομέα, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση που απαιτείται, κατά την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων.

Δείτε 13 εντυπωσιακές φωτογραφίες από την άσκηση:

(Ξένη Δημοσίευση)  Πλοία του πολεμικού ναυτικού συμμετέχουν στην διακλαδική άσκηση «Παρμενίων 2016», παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝ/STR

(Ξένη Δημοσίευση)  Πλοία του πολεμικού ναυτικού συμμετέχουν στην διακλαδική άσκηση «Παρμενίων 2016», παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝ/STR

(Ξένη Δημοσίευση)  Πλοία του πολεμικού ναυτικού συμμετέχουν στην διακλαδική άσκηση «Παρμενίων 2016», παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝ/STR

(Ξένη Δημοσίευση)  Πλοίο του πολεμικού ναυτικού συμμετέχει στην διακλαδική άσκηση «Παρμενίων 2016», παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝ/STR

(Ξένη Δημοσίευση)  Αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού παρακολουθεί με κιάλια  στην διακλαδική άσκηση «Παρμενίων 2016», παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμμένου και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ναύαρχου Ευάγγελου Αποστολάκη ΠΝ, Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝ/STR

(ÎÝíç Äçìïóßåõóç)  Ðëïßá ôïõ ðïëåìéêïý íáõôéêïý óõììåôÝ÷ïõí óôçí äéáêëáäéêÞ Üóêçóç «Ðáñìåíßùí 2016», ðáñïõóßá ôïõ õðïõñãïý ÅèíéêÞò ¢ìõíáò ÐÜíïõ ÊáììÝíïõ êáé ôïõ Áñ÷çãïý ÃÅÅÈÁ Íáýáñ÷ïõ ÅõÜããåëïõ ÁðïóôïëÜêç ÐÍ, ÐáñáóêåõÞ 7 Ïêôùâñßïõ 2016. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÃÑÁÖÅÉÏ ÔÕÐÏÕ ÃÅÍ/STR

parmeniwn_2016_tams5-630x422

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

Õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÐÜíïò ÊáììÝíïò, ç Õöõðïõñãüò Ìáêåäïíßáò - ÈñÜêçò Ìáñßá Êüëëéá - Ôóáñïõ÷Ü, ï Áñ÷çãüò ÃÅÅÈÁ Íáýáñ÷ïò ÅõÜããåëïò ÁðïóôïëÜêçò ÐÍ, ï Áñ÷çãüò ÃÅÓ ÁíôéóôñÜôçãïò Âáóßëåéïò Ôåëëßäçò, ï Áñ÷çãüò ÃÅÍ Áíôéíáýáñ÷ïò Ãåþñãéïò ÃéáêïõìÜêçò ÐÍ, ï Áñ÷çãüò ÃÅÁ ÁíôéðôÝñáñ÷ïò (É) ×ñÞóôïò ÂáÀôóçò, ÁÊÁÌ, âïõëåõôÝò êáé åêðñüóùðïé ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò ðáñáêïëïýèçóáí ôçí ôåëéêÞ öÜóç ôçò ÔáêôéêÞò ¶óêçóçò ÌåôÜ ÓôñáôåõìÜôùí (ÔÁÌÓ) «ÐÁÑÌÅÍÉÙÍ 2016» ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Ðåäßï ÂïëÞò «ÁÅÔÏÓ» Áëåîáíäñïýðïëçò.

Õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÐÜíïò ÊáììÝíïò, ç Õöõðïõñãüò Ìáêåäïíßáò - ÈñÜêçò Ìáñßá Êüëëéá - Ôóáñïõ÷Ü, ï Áñ÷çãüò ÃÅÅÈÁ Íáýáñ÷ïò ÅõÜããåëïò ÁðïóôïëÜêçò ÐÍ, ï Áñ÷çãüò ÃÅÓ ÁíôéóôñÜôçãïò Âáóßëåéïò Ôåëëßäçò, ï Áñ÷çãüò ÃÅÍ Áíôéíáýáñ÷ïò Ãåþñãéïò ÃéáêïõìÜêçò ÐÍ, ï Áñ÷çãüò ÃÅÁ ÁíôéðôÝñáñ÷ïò (É) ×ñÞóôïò ÂáÀôóçò, ÁÊÁÌ, âïõëåõôÝò êáé åêðñüóùðïé ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò ðáñáêïëïýèçóáí ôçí ôåëéêÞ öÜóç ôçò ÔáêôéêÞò ¶óêçóçò ÌåôÜ ÓôñáôåõìÜôùí (ÔÁÌÓ) «ÐÁÑÌÅÍÉÙÍ 2016» ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Ðåäßï ÂïëÞò «ÁÅÔÏÓ» Áëåîáíäñïýðïëçò.

Õðïõñãüò ÅèíéêÞò ¶ìõíáò ÐÜíïò ÊáììÝíïò, ç Õöõðïõñãüò Ìáêåäïíßáò - ÈñÜêçò Ìáñßá Êüëëéá - Ôóáñïõ÷Ü, ï Áñ÷çãüò ÃÅÅÈÁ Íáýáñ÷ïò ÅõÜããåëïò ÁðïóôïëÜêçò ÐÍ, ï Áñ÷çãüò ÃÅÓ ÁíôéóôñÜôçãïò Âáóßëåéïò Ôåëëßäçò, ï Áñ÷çãüò ÃÅÍ Áíôéíáýáñ÷ïò Ãåþñãéïò ÃéáêïõìÜêçò ÐÍ, ï Áñ÷çãüò ÃÅÁ ÁíôéðôÝñáñ÷ïò (É) ×ñÞóôïò ÂáÀôóçò, ÁÊÁÌ, âïõëåõôÝò êáé åêðñüóùðïé ôçò ôïðéêÞò áõôïäéïßêçóçò ðáñáêïëïýèçóáí ôçí ôåëéêÞ öÜóç ôçò ÔáêôéêÞò ¶óêçóçò ÌåôÜ ÓôñáôåõìÜôùí (ÔÁÌÓ) «ÐÁÑÌÅÍÉÙÍ 2016» ðïõ ðñáãìáôïðïéÞèçêå óôï Ðåäßï ÂïëÞò «ÁÅÔÏÓ» Áëåîáíäñïýðïëçò.

(Ξένη Δημοσίευση) Η φρεγάτα Σπετσαι F453 του Πολεμικού Ναυτικού και ελικόπτερα συμμετέχουν στη διακλαδική  άσκηση "ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2016", Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝ/STRΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
To altsantiri.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις εφόσον εντοπίζονται θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Αφήστε το σχόλιό σας