Χριστουγεννιάτικα κάλαντα έψαλαν στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα μικροί μαθητές, οι οποίοι βρέθηκαν το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο Μαξίμου βρέθηκε πρώτα το Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο, στα παιδιά του οποίου ο πρωθυπουργός μοίρασε δώρα.

Στη συνέχεια μαθητές του μουσικού γυμνασίου Ιλίου έψαλαν τα κάλαντα και αργότερα μετέβησαν στο Μαξίμου μέλη του συλλόγου «Κωστηλάτα» από την Άρτα.

Ο κ. Τσίπρας ευχήθηκε σε όλους καλά Χριστούγεννα και μεταξύ άλλων ζήτησε από όλους «να ξαναέρθουν και του χρόνου».

pr

Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò ðáñáêïëïõèåß ôá ìÝëç ôïõ óõëëüãïõ "ÊùóôçëÜôá" áðü ôçí 'Áñôá íá ÷ïñåýïõí ðáñáäïóéáêïýò ÷ïñïýò êáé íá ôñáãïõäÜíå ôá ÷ñéóôïõãåíéÜôéêá êÜëáíôá, ÁèÞíá, ÐáñáìïíÞ ×ñéóôïõãÝííùí, ÐÝìðôç 24 Äåêåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ
Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò âãáßíåé öùôïãñáößá ìå ìÝëç ôïõ óõëëüãïõ "ÊùóôçëÜôá" áðü ôçí 'Áñôá ðïõ ðñïçãïõìÝíùò ôïõ åß÷áí ôñáãïõäÞóåé ôá ÷ñéóôïõãåíéÜôéêá êÜëáíôá, ÁèÞíá, ÐáñáìïíÞ ×ñéóôïõãÝííùí, ÐÝìðôç 24 Äåêåìâñßïõ 2015.

Ï ðñùèõðïõñãüò ÁëÝîçò Ôóßðñáò ðáñáêïëïõèåß ôá ìÝëç ôïõ óõëëüãïõ "ÊùóôçëÜôá" áðü ôçí 'Áñôá íá ÷ïñåýïõí ðáñáäïóéáêïýò ÷ïñïýò êáé íá ôñáãïõäÜíå ôá ÷ñéóôïõãåíéÜôéêá êÜëáíôá, ÁèÞíá, ÐáñáìïíÞ ×ñéóôïõãÝííùí, ÐÝìðôç 24 Äåêåìâñßïõ 2015. ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÁÐÅ-ÌÐÅ/ÏÑÅÓÔÇÓ ÐÁÍÁÃÉÙÔÏÕ

 

SHARE

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ