Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε:

-Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως προς τη διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό επί των παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων των εδαφίων (δ) και (ε) του άρθρου 5 του ν. 3606/2007

-Την επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «EUROCAPITAL-ΚΟΔΡΟΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ως προς την επενδυτική υπηρεσία της παροχής επενδυτικών συμβουλών της περ. (ε) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 επί κινητών αξιών και μεριδίων που εκδίδονται από Ο.Σ.Ε.Κ.Α των περ.1 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3606/2007.

-Την έγκριση της μείωσης των μετοχικών κεφαλαίων των εταιριών «EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και «Α. ΣΑΡΡΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», λαμβάνοντας υπόψη σχετική απόφαση των γενικών συνελεύσεων των εν λόγω εταιρειών.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΧΟΛΙΟ