Η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης ( Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι ενός (21) ατόµων καθηγητών µουσικής µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών, για την υλοποίηση α) των Προγραµµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ. , που εδρεύει στο ∆ήµο Αµπελοκήπων-Μενεµένης, β) των πιλοτικών καλλιτεχνικών τµηµάτων-εργαστηρίων µουσικής εκπαίδευσης και συγκεκριµένα για τις παρακάτω ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα τυπικά και ειδικά προσόντα:

 • 3 ΠΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΙΑΝΟΥ 
 • 1 ΠΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ 
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΙΑΝΟΥ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆ΕΙΑ ΠΝΕΥΣΤΩΝ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ- ΣΥΝΘΕΣΗΣ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΙΟΥ 
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ- ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΩΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΡΟΜΠΟΝΙΟΥ 
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Η’ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΟΡΝΟΥ
 • 1 ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ
 • 1 ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΟΝΩ∆ΙΑΣ & ΜΕΛΟ∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ
 • 1 ΤΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ (ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ)
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ
 • 1 ΤΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ- ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ
 • 1 ΥΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ∆Ι∆ΑΣΚΩΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΩΝ ΕΓΧΟΡ∆ΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση ∆ήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης (Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.), 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123, απευθύνοντας την στο ∆ηµοτικό Ωδείο (τηλ. επικοινωνίας:2310 726668).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ