Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) θέσεων κλάδου ΠΕ Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ ωροµίσθιας προκειµένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα στο ∆ήµο Βόλου «Άθλησης για Όλους» της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ», που εδρεύει στο Βόλο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά την περίοδο 2016 – 2017, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου έως 8 µήνες µε ωριαία αποζηµίωση.

Οι ηµέρες κατάθεσης των αιτήσεων είναι ∆ευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9:00- 14:00.

Η προθεσµία µέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι από την επόµενη της δηµοσίευσης έως και δέκα ηµέρες µετά.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ