Ο ∆ήµος Κεντρικών Τζουµέρκων ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση µέχρι και πέντε ηµεροµίσθια κατ’ άτοµο το µήνα Οκτώβριο 2016, συνολικού αριθµού 10 ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µαζί µε φωτοαντίγραφο της ταυτότητας τους, στα γραφεία του ∆ήµου Κεντρικών Τζουµέρκων (∆/νση: Βουργαρέλι, τηλ:2685360215, 2685360228) στο τµήµα προσωπικού του ∆ήµου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, εντός προθεσµίας 5 ηµερών από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ