Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ223 «Πρόγραμμα Δράσης για τη Πρωτοβουλία του ΕΑΠ για την Εκπαίδευση Προσφύγων», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΑΠ

Η αίτηση θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά (υπογεγραμμένη & σκαναρισμένη) ως και τα σχετικά δικαιολογητικά (σαρωμένα/σκαναρισμένα) σε μορφή pdf στο e-mail anathesi@eap.gr, από 17/09/2016 έως και 21/09/2016

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά χρειάζεται να υποβάλλονται μία (1) φορά ανά θέση και είναι τα ακόλουθα: Φόρμα Αίτησης, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή Άδεια Παραμονής ή Ειδικό Δελτίο Αιτούντος Άσυλο Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα) Τίτλοι Σπουδών.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ