Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για απασχόληση μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια κατ’ άτομο τον μήνα, εργατοτεχνικό προσωπικό, για την κάλυψη πρόσκαιρων, εποχικών και κατεπειγουσών αναγκών, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 έως και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016.

Ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων θα είναι έως δέκα πέντε (15) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά τον μήνα Οκτώβριο 2016

Απαιτούμενα δικαιολογητικά :

  1. Αίτηση
  2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (δίνεται από την Υπηρεσία)
  1. Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία)

loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ