Πρόσληψη του κατωτέρω προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2) μηνών, με πλήρη απασχόληση, για τον κατωτέρω κλάδο και ειδικότητα και προσόντα:

  • 1 Βρεφονηπιοκόμων Βοηθών Βρεφοκόμου
  • 1 Καθαριστριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», Ελευθερίας 7, Τ.Κ.46100 Ηγουμενίτσα, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού, υπόψη κας Μ. Κυβράνογλου (τηλ. επικοινωνίας: 26653-60020/21).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε(5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ