Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού 2 ατόµων κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Εργατών, µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου Ορισµένου Χρόνου δίµηνης χρονικής διάρκειας, για την κάλυψη άµεσων και επειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Οι υποψήφιοι που πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν, καταθέτουν αυτοπροσώπως αίτηση στη ∆/νση ∆ιοικητικού – Οικονοµικού της Π.Ε. Χίου στο Τµήµα Προσωπικού και Μισθοδοσίας από 16/9/2016 έως 26/9/2016.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ