Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (στο εξής ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης και για τις ανάγκες του προγράμματος «ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Γεώργιο Καρύδη, προτίθεται να συνάψει σύμβαση έργου, με επτά (7) φυσικά πρόσωπα, διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης αν και εφόσον αυτό επιτρέπεται από το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής απαραίτητα προσόντα:

  • – Πτυχίο Αγγλικής ΑΕΙ για τα σεμιναριακά μαθήματα Αγγλικών
  • – Πτυχίο Γαλλικής ΑΕΙ για τα σεμιναριακά μαθήματα Γαλλικών
  • – Πτυχίο Ιταλικής ΑΕΙ για τα σεμιναριακά μαθήματα Ιταλικών
  • – Πτυχίο Ισπανικής ΑΕΙ για τα σεμιναριακά μαθήματα Ισπανικών
  • – Πτυχίο Ρωσικής ΑΕΙ για τα σεμιναριακά μαθήματα Ρωσικών
  • – Πτυχίο Γερμανικής ΑΕΙ για τα σεμιναριακά μαθήματα Γερμανικών

Προθεσμία υποβολής: 27/10/2016

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: κ. Νικόλαος Βενέτης, τηλ. 210-8203919.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ