Το Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισµού και Πολιτισµού – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου (∆.Ο.Ε.Π.ΑΠ. – ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.)» ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την υλοποίηση της ∆ράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράµµατος, στο Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικός Οργανισµός Εκπαίδευσης Παιδιού, Σελίδα 3 από 8 Αθλητισµού και Πολιτισµού- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ∆ήµου Βόλου (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.), που εδρεύει στο ∆ήµο Βόλου Ν. Μαγνησίας και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

  • 2 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 6 ∆Ε ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  • 4 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ ΤΡΙΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.∆.∆. «∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (∆.Ο.Ε.Π.Α.Π.- ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.)», Αναπαύσεως – Καραµπατζάκη, Τ.Κ. 38446, Νέα Ιωνία Βόλου, απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού, υπόψη κας Ευαγγελίας Τζανέρη (τηλ. επικοινωνίας: 2421091191).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ