Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 12:00 στη συμβολή Ερμού και Νίκης, στο Σύνταγμα, από την Πρωτοβουλία «STOP TTIP CETA TiSA», με αφορμή την πανευρωπαϊκή κινητοποίηση ενάντια στην ΤΤΙP.

Αίτημα της πρωτοβουλίας είναι να μην υπογράψει-επικυρώσει η ελληνική κυβέρνηση τη ληστρική εμπορική συμφωνία CETA μεταξύ Καναδά και Ε.Ε.

Η Πρωτοβουλία «STOP TTIP CETA TiSA» εκφράζει τη διάθεση των πολιτών που συμμετέχουν σε αυτή, να αγωνισθούν για να υπερασπισθούν τις ζωές μας και τα δικαιώματά τους από τις καταστροφικές επιπτώσεις που θα έχουν στους λαούς και στο φυσικό περιβάλλον οι διεθνείς συμφωνίες, TTIP (Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ), CETA (Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία, μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά) και TISA (Εμπορική Σχέση για τη Συμφωνία Υπηρεσιών, μεταξύ πολυάριθμων μερών).

 

Äéáìáñôõñßá ìå áßôçìá íá ìçí õðïãñÜøåé-åðéêõñþóåé ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ôçí åìðïñéêÞ óõìöùíßá CETA ìåôáîý ÊáíáäÜ êáé Å.Å. áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Ðñùôïâïõëßá STOP TTIP CETA TiSA ôï ÓÜââáôï 8 Ïêôùâñßïõ 2016, óôï Óýíôáãìá. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

 

Äéáìáñôõñßá ìå áßôçìá íá ìçí õðïãñÜøåé-åðéêõñþóåé ç åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ôçí åìðïñéêÞ óõìöùíßá CETA ìåôáîý ÊáíáäÜ êáé Å.Å. áðü ôçí ÅëëçíéêÞ Ðñùôïâïõëßá STOP TTIP CETA TiSA ôï ÓÜââáôï 8 Ïêôùâñßïõ 2016, óôï Óýíôáãìá. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)


loading...

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ